Menu

UWAGA PILNE NABÓR NA WAKACJE

         UWAGA  NABÓR ELEKTRONICZNY

 TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZLOLI                        
   I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
od 28 maja

do 31 maja

2
Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny
6 czerwca

godz. 12.00

3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia
do 11 czerwca  
4
Informacja o liście dzieci  przyjętych 
na dyżur wakacyjny
13 czerwca

godz. 12.00

5
Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny
17 czerwca

godz. 12.00

                      Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019.

 1. Zasady ogólne.
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
 3. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.
 4. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli

  i oddziałów przedszkolnych.
 6. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień
 1. Wypełnianie wniosku:
 2. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym
  1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.                            
 • Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:
  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),
  2. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),
  3. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)
  4. wybór I preferencji (15 punktów),
  5. wybór II preferencji (10 punktów),
  6. wybór III preferencji (5 punktów),
 2. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 4. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
 1. Dokumenty

Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

 1. o zatrudnieniu,
 2. o wielodzietności rodziny,
 3. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.