Menu

NABÓR 2022/2023

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

UWAGA!
 
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP.

Od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r.

PISEMNE POTWIERDZANIE WOLI

W związku z tym rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola,  do którego zostało zakwalifikowane na rok szkolny 2022/2023. Druk dostępny pod linkiem:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Formy składania deklaracji:

–   OSOBISTE ZŁOŻENIE W PLACÓWCE – BIURO PODAWCZE

–  elektronicznie za  pośrednictwem konta dziecka w systemie NABÓR. –
     Instrukcja znajduje się pod linkiem:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

NALEŻY  DOSTARCZYĆ DEKLARACJĘ PODPISANĄ PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWYCH  DO PLACÓWKI

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ W DALSZYM PROCESIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

Dnia 25 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00
– ogłoszenie wyników rekrutacji

 


 

 

Szanowni Państwo,

rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 14 marca 2022 roku o godz. 10.00 i potrwa do 25 marca.

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w zakładce 

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

BIURO PODAWCZE CZYNNE W:

 poniedziałek – 7.30 – 17.30

         wtorek -7.30 – 17.30

           środa – 7.30 – 15.30

    czwartek – 7.30 – 15.30

        piątek – 7.30 – 15.30

 Terminy drzwi otwartych

Zapraszamy również do wirtualnego spaceru po naszym przedszkolu

Z poważaniem,

Karolina Zawalska

dyrekto

 

 PROCEDURA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2022/2023

Informacja+dla+Rodziców+dot.+rekrutacji+do+przedszkoli+_+oddziałów+przedszkolnych+w+szkołach+podstawowych+na+rok+szkolny+2022_2023

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1) Kiedy będzie możliwość pobrania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola?
14 marca 2022.
2) Ile preferencji przedszkoli mogę wybrać w naborze?
5 placówek.
3) W jakim wieku musi być dziecko, aby uczestniczyć w rekrutacji?
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dotyczy dzieci z roczników 2016-2019.
4) Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?
Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać (wymagany podpis obojga rodziców)
i dostarczyć wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
do placówki pierwszej preferencji albo dokumenty można przesłać z wykorzystaniem systemu
NABÓR, zgodnie z zamieszczoną instrukcją w tym zakresie. Dokumenty rekrutacyjne złożone po
terminie nie będą uwzględniane.
5) Kto dokonuje weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych?
Weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych dokonuje komisja rekrutacyjna powołana w każdej
placówce na okoliczność przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku
niekompletnych dokumentów, komisja rekrutacyjna może skorygować punktację kandydata
w oparciu o załączone do wniosku dokumenty.
6) W jaki sposób można uzyskać login i hasło do systemu Nabór:
Dane do logowania w systemie Nabór uzyskuje się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza
wniosku, wówczas po wygenerowaniu wniosku na jednej ze stron widnieje login i hasło.
7) Czy do wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola potrzebna jest rejestracja dziecka
na stronie https://nabor.pcss.pl?
Nie, ponieważ dziecko rejestrowane jest w systemie po wygenerowaniu wypełnionego wniosku.
Wygenerowany i podpisany przez obojga rodziców wniosek należy dostarczyć do placówki
pierwszej preferencji lub przesłać w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją.
8) Jakie dokumenty potwierdzają spełnienie kryterium ,,oboje rodzice/opiekunowie prawni
pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą?
– zaświadczenie wydawane przez zakład pracy (zaświadczenie wystawiane jest na wzorze
pracodawcy), szkołę, uczelnię wyższą, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG (Wydruk pochodzący
ze strony internetowej CEIDG jest zgodny z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca
2018 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP).
9) Którego roku dotyczy kryterium ,,oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli
podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań”?
2021
10) Jakie dokumenty potwierdzają spełnienie kryterium ,,oboje rodzice/opiekunowie prawni
kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie
Poznań”?
– kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego bez części dot. dochodów/strat ze źródeł
przychodów oraz odliczeń, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym
Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym
11) Jaki dokument należy przedstawić, by spełnić kryterium ,,wykonanie u dziecka
obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych”?
Oświadczenie rodzica. Dla weryfikacji oświadczenia rodzica komisja rekrutacyjna może poprosić
do wglądu książeczkę/kartę szczepień kandydata.
12) Czy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i deklarację potwierdzenia woli
kontynuowania edukacji przedszkolnej można składać jednocześnie?
Nie.
13) Czy kolejność złożenia wniosku ma wpływ na wyniki rekrutacji?
Nie. Na wyniki rekrutacji wpływa tylko liczba uzyskanych punktów.
14) Czy w rekrutacji do przedszkola obowiązuje rejonizacja?
Nie.
15) Czy rekrutacja do przedszkola odbywa się do grup wiekowych ?
Nie. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu bez podziału na grupy wiekowe.
16) Co oznacza kryterium „rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do danego przedszkola
lub zespołu szkół”?
Kryterium należy rozumieć w ten sposób, że rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało
do przedszkola lub zespołu szkół na rok, na który jest obecnie prowadzona rekrutacja, czyli,
że rodzice złożyli, przynajmniej jedną deklarację kontynuacji na nowy rok szkolny 2022/2023.
17) Kogo dotyczy kryterium „wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się
o przyjęcie do tej samej placówki”?
Kryterium dotyczy wyłącznie dzieci w wieku 3-6 lat. Nie uwzględnia się tego kryterium do dzieci
2,5 letnich i jego rodzeństwa.
18) Czy dzieci spoza Gminy Poznań mogą brać udział w rekrutacji do przedszkola?
Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:
Art.131.1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych
na obszarze danej gminy.
Dzieci spoza Gminy Poznań mogą zostać przyjęte po zakończeniu rekrutacji zasadniczej
i uzupełniającej, tj. po 1 września 2022 r., jeśli przedszkole posiada wolne miejsca. Decyzję w tym
zakresie podejmuje dyrektor placówki.
19) Czy dzieci 2,5 letnie mogą brać udział w rekrutacji do przedszkola?
Kwestię tę reguluje zapis ustawy Prawo oświatowe:
Art.31.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dzieci 2,5 letnie nie mogą brać udziału w rekrutacji, gdyż dziecko uzyskuje prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończy 3 lata. Natomiast dzieci 2,5 letnie mogą zostać przyjęte po zakończeniu rekrutacji
zasadniczej i uzupełniającej, tj. po 1 września 2022 r., jeśli przedszkole posiada wolne miejsca.
Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor placówki.
20) Czy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola musi być podpisany przez obojga
rodziców?
Tak, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
Podpis nie będzie wymagany, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej
lub gdy jego władza rodzicielska została ograniczona do danego zakresu spraw.
W przypadku braku zgody rodziców (podpisu obojga) konieczne jest rozstrzygnięcie sądu
opiekuńczego.

 

Skip to content