Menu

Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczą nr 4 Poznań – Piątkowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo prowadzi badania dzieci i młodzieży w celu określenia ich poziomu rozwoju, wskazania przyczyn trudności szkolnych i emocjonalnych. Obejmujemy terapią psychologiczną dzieci i uczniów z wysokim poziomem lęku, zaburzeniami zachowania
i odżywiania. Pedagodzy pracują z dziećmi z głęboką dysleksją rozwojową, a także z deficytami funkcji ważnych w nauce pisania, czytania i liczenia.
Terapię logopedyczną prowadzimy dla dzieci i uczniów ze złożonymi wadami wymowy, afazją i mutyzmem.

Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

 

————————————————————————————————————————————————

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W PRZEDSZKOLU NR 148  „MALI EUROPEJCZYCY” W POZNANIU

 

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurami udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczej w Przedszkolu Nr 148 „Mali Europejczycy”

 Procedury pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

Formy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w naszej placówce

Zespół przedmiotowy do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej został powołany w  drodze uchwały przez dyrektora placówki w celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym,  w tym-rozpoznawania i minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych i niepowodzeń  edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć specjalistycznych, badań i działań diagnostycznych, profilaktycznych oraz wspierających pracę nauczycieli wszystkich oddziałów przedszkolnych.

W skład zespołu wchodzą nauczyciele posiadający wykształcenie lub kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej i specjaliści  zatrudnieni w placówce. Przewodniczącą zespołu jest psycholog  z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w zakresie terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz socjoterapii i pedagogiki leczniczej – Marta Walczak.

Indywidualnymi zajęciami specjalistycznymi objęte są dzieci posiadające orzeczenia i opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  oraz dzieci zakwalifikowane w drodze obserwacji pedagogicznej do niżej wymienionych form pomocy:

  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia
  2. Zajęcia logopedyczne
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  5. Inne o charakterze terapeutycznym (w tym WWR)

Pomoc  organizowana i realizowana jest również przez wszystkich nauczycieli poprzez zintegrowane oddziaływania edukacyjno-wychowawcze podczas bieżącej pracy z dziećmi.

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oparte są o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).

 

Skip to content